POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Novosti

12.5.2023. otvoreno je javno nadmetanje za nabavu paketa hrane u sklopu projekta “Podrška u prehrani za obitelji slabijeg imovinskog statusa”. Dokumentacija za prijavu nalazi se u nastavku te je dostupna i na:  https://strukturnifondovi.hr/en/nabave-lista/podr-ka-u-prehrani-za-obitelji-slabijeg-imovinskog-statusa-2/

Ponudbeni troškovnik

Obavijest – FEAD

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – PAKETI HRANE KOPIJA

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocijeni ponuda